A vezetés mint feladat meghatározó és munka összehangoló tevékenység függ a attól a társadalmi környezettől, amelyben működik, így a vezetői koncepciók időben és térben is eltérést mutatnak.
A történetiség szerint megkülönböztethető vezetési szemléletek – tekintélyelvű, kooperatív és modern- szinkron (egyidejű) értelmezésre is alapot adnak, mivel a vezető személyiségén, értékrendjén, stílusán és kompetenciáján is múlik, melyiket alkalmazza. Ma is találkozni feudális vezetésű vállalattal. A kooperatív vezetés ezzel szemben partnerként kezeli az alkalmazottat, felszabadítva ezzel alkotókészségét, motiválttá teszi, így hatékonyabbá válik a munkavégzés.

A vezetés sajátos szaktudást igényel, önálló szakmaként tekintendő.

A vezetési módszerek megválasztása alapos mérlegelést igényel, amelyben vizsgálni kell a vezető, a beosztottak, a feladat és a környezet jellemzőit.

A megfelelő vezetői stílus kiválasztásához és alkalmazásához meg kell vizsgálni a vezető feladat-orientációjának, valamint a vezető és a beosztottak kapcsolat-orientációját. Cél természetesen az eredmények és az alkalmazottak megelégedettségének optimalizálása.

A vezetési folyamatot rendszerként értelmezve fontos a hatalom megoszlásának és az egyes vezetői szintek feladatainak vizsgálata is.

A vezetés magába foglalja a szervezettervezést: a szervezeti struktúrák előkészítését, megvalósítását, a működtetéshez szükséges tevékenység- és magatartásszabályok kidolgozását. Célja: a vállalati környezethez és adottságokhoz alkalmazkodó műszaki, ökonómiai és társadalmi szempontok alapján stabil és alkalmazkodni is képes, hatékony struktúra kialakítása.

A szervezetfejlesztés mint vezetési tevékenység az egyéni és csoportos beállítódások és magatartás-minták tudatos befolyásolására irányul.

Az alapvető szervezeti formák előnyeinek és hátrányainak megismerésével, a döntési folyamatok tanulmányozásával, és a vezetői attitűdje ismeretében célszerű a vállalatának struktúrájának kialakítása.
A vezetői döntések modellezhetők, e modellek adaptálhatók a különböző  szervezeti formákra. A korszerű vezetés nem nélkülözheti a kutatásmódszertan alkalmazását, amely a számítógépek lehetőségeit kihasználva segíti a rendszer és az azon belüli folyamatok optimalizálását.

Közben nem feledkezhetünk meg a technikát, technológiát alkalmazó emberről sem. Számos vezetői döntés sikere azon múlik, hogy az ügyben érintetteket sikerül-e meggyőznie elgondolása helyességéről.
A meggyőzés a másik fél tudatos befolyásolása vélemény- vagy magatartásváltoztatás céljából. A meggyőzés kölcsönhatás is egyben, korrektnek akkor nevezhető, ha a partner saját belátása alapján dönt a változtatásról.

A vállalatok teljesítő képessége szorosan összefügg az alkalmazottak motiváltságával, és a vezető által kialakított ösztönzési rendszerrel.

A vezetési folyamatban számítani kell a konfliktushelyzetekre, és a vezetői tevékenységnek egyik kiemelt területe a konfliktuskezelés, pontosabban a konfliktusok megelőzése, elhárítása, kézbentartása, szabályozása
Az ellenőrzés olyan megfigyelési és szabályozási folyamat, amely a szervezetet a célkitűzések irányába tereli. Az ellenőrzést szükségessé teszik: a környezeti kihívások, a szervezet komplexitása, és az intézkedések időben történő meghozatala. A célok, a stratégia és a taktika folyamatos és előrevetített felülvizsgálatával a controlling foglalkozik.

A vállalati kultúra a vállalat dolgozói által elfogadott értékek és normák, amelyek szavakban és cselekedetekben és meghatározott formai keretben jelennek meg. A vállalati kultúrát befolyásolja az is, milyen társadalmi környezetben, milyen nyelvi kultúrához, tradíciókhoz kötődik.

A vállalatok turbulens gazdasági, társadalmi és infrastrukturális környezetben működnek, a vezetőnek tudnia kell menedzselni a változásokat is, mindenek előtt fel kell ismernie a problémát. A jó vezető diagnoszta és stratéga, jó taktikai érzékkel rendelkezik, képes a döntéshozatalra és folyamatosan ellenőrzi a végrehajtás. Ehhez integratív személyiségnek kell lennie.

Ellenőrző kérdések

 1. Milyen vezetési módszereket alakítottak ki?
 2. Melyek a vezetési tevékenység fázisai?
 3. Melyek a vezetés szakterületei?
 4. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a szervezettervezésnél?
 5. Milyen szervezeti formákat ismer?
 6. Melyek a csoportok alapvető funkciói?
 7. Hogyan történik az alkotó, teljesítményképes csapat kialakítása?
 8. Mit nevezünk döntésnek?
 9. Mutassa be a döntési folyamatot!
 10. Milyen döntés előkészítési modelleket ismer?
 11. Mit értünk meggyőzés alatt?
 12. Hogyan történik a meggyőző üzenet kézbesítése?
 13. Mi a célja a motiválásnak?
 14. Hogyan csoportosíthatjuk az emberi szükségleteket?
 15. Jellegük szerint hogyan csoportosíthatjuk az ösztönzési módszereket?
 16. Mit nevezünk konfliktusnak?
 17. Hogyan történik a konfliktusok kezelése?
 18. Miért szükséges az ellenőrzés?
 19. Hogyan csoportosíthatjuk az ellenőrzéseket?
 20. Milyen lépéseket kell végrehajtani az ellenőrzés során?
 21. Milyen szakaszokra bontható a controlling?
 22. Hogyan épül fel a controlling szabályozóköre?
 23. Miért kell alakítania a vezetőknek a szervezeti kultúrát?
 24. Mi okozta a vállalati kultúra szerepének felértékelődését?
 25. Hogyan lehet osztályozni a nemzeti kultúrákat?
 26. Mire kell ügyelni a változások vezetésénél (menedzselésénél)?
 27. Mikor indul el a változtatásmenedzselési folyamat?
 28. Mit kell tartalmaznia a változtatási tervnek?
 29. Hogyan történik a változtatások végrehajtása?
 30. Milyen szerepe van a személyiségnek a változás, változtatás menedzselésében?